• Dobrodošli na spletni strani DU Kranj!

 • Teniški mojstri

 • Utrinek s kolesarskih podvigov

 • Počitek v senci

 • Zmagovalke Prstometa

Organiziranost

DRUŠTVO UPOKOJENCEV Kranj je nepridobitna, samostojna, stanovsko - interesna, socialna, kulturna in dobrodelna organizacija.

 • Z namenom medsebojne pomoči in uresničevanja skupih interesov se združujejo upokojenci in druge starejše osebe.
 • Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
 • Društvo zastopa vsakokratno izvoljen predsednik.
 • Društvo ima organe upravljanja, in sicer:
 1. ZBOR ČLANOV, ki je najvišji organ društva. Sestaja se na rednem ali izrednem zasedanju in sicer najmanj enkrat letno do 31. marca v letu. ZBOR članov je pristojen, da
  • Sprejema PRAVILA DUK, program dela, finančni načrt, poročilo z bilanco stanja - poslovni izid.
  • Voli in razrešuje predsednika in podpresednika, tajnika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane in namestnike častnega razsodišča;
  • Odloča o pritožbah zoper sklepe organov DU;
  • Podeljuje naziv častnega člana DU, priznanja in nagrade DU.
 2. UPRAVNI ODBOR, ki ga sestavlja 10 ali 12 članov (pravila društvo). Je izvršilni organ in je za svoje delo odgovoren zboru članov. Pristojen za skliv Zbora članov. Izvršuje sklepe zbora članov in pripravlja predloge za zbor članov, sprejema splošne akte DU (pravilnike), določa posamezna področja dela društva.
 3. NADZORNI ODBOR ima pet članov. Izmed sebe izvoli predsednika in namestnika predsednika. Nadzorni odbor opravlja notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem, sprejema in nadzoruje delo vseh organov društva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
 4. ČASTNO RAZSODIŠČE ima predsednika in dva člana ter njihove namestnike. Častno razsodišče odloča o senatu teh članov v skladu s poslovnikom, za svoje delo je odgovoren zboru članov. Člani častnega razsodišča ne morejo biti hkrati člani katerega koli organa društva.

Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in ima svoj račun.

Društvo deluje v skladu s PRAVILI, ki so bila sprejeta na Zboru članov dne 30.03.2007, spremembe in dopolnitve pa 30.03.2012, potrjene z odločbo 215-125/2012 - 7 RS-UPRAVNA ENOTA Kranj.